Temel Terminal Komutlar?

Bu makalemizde terminalekran?nda kullanabilece?imi temel komutlar? gsterece?im. Bu komutlar?n baz?lar? hari Windows, Linux, macOS i?letim sistemlerinde ortakt?r. Farkl? olanlar? yeri geldi?inde belirtece?im. Hadi ba?layal?m!

?lk nce terminalekran?n? a?yoruz. Linux iin ALT+CTRL+T k?sayolunu kullanabilirsiniz. Windows iinde Windows+R k?sayolunu kullan?n. Ve ?kan ekrana cmd yaz?p Entera ba??n. Mac iin? ( Command) + Bo?luk (Space) tu?lar?na basarak Spotlight’? al??t?r?yoruz. Gelen kutucu?a terminal yaz?p Enter’a basmam?z yeterli.??te terminallerimizhaz?r.

Terminalilk a?ld???nda Windowsta bulundu?u klasr gsterir. Linux ve macOSda ise o an terminaliin kim yetkili ise onun ad? ve bulundu?u klasr ismi yazar. Ve genel olarak terminaliilk ba?latt???m?zda kullan?c? klasr a?l?r. Windowsta C:\Users\KullaniciAdi>?eklinde a?l?rken Linux ve macOS da kullaniciAdi@bilgisayarAdi:~$?eklinde yazar.

Linux ve macOS da ~(tilda) kullan?c? klasrn ifade eder. / ise root yani en st klasr ifade eder.

Komutlar hakk?nda bilgi almak

?lk komutumuz yard?m almak ile ilgili.” help, –help , /? “komutlar?n? terminalzerinde kullanaca??m?z komutlar hakk?nda bilgi almak iin kullanabilirsiniz. ?ngilizce yard?m anlam?na gelen help komutu bize di?er komutlar hakk?nda bilgi vermek iin kullan?l?r.

Kullan?m? windows iin ?u ?ekilde:help komutAdi

Yada Windows iin ?u ?ekilde bir kullan?mda mevcutkomutAdi /?

Linux / macOS iin ?u ?ekilde:komutAdi –help

rne?in help mkdiryada mkdir –help yada mkdir /?yazd???m?zda bize mkdir komutu hakk?nda bilgi verir. A?a??daki komutlar hakk?nda ok detaya girmeyece?im. Komutlar hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgi iin “help , –help , /? “ komutunu kullanabilirsiniz.

Yeni klasr olu?turmak

?kinci komutumuz mkdir komutu. ?ngilizce make directory kelimelerinin k?saltmas?d?r. Yeni bir klasr olu?turmak iin kullan?l?r. Kullan?m? ?u ?ekilde:

mkdir klasor1

Bu komutu verdi?imizde bulundu?umuz klasre klasrAdi ad?nda bir klasr olu?acakt?r.

Yeni Dosya olu?turma

Yeni bir dosya olu?turmak iin Windows zerinde direkt bir komut yok. Ama kopyalama komutu yani copy komutunu kullanarak yeni bir dosya olu?turabiliriz. Kullan?m? ?u ?ekilde:

copy NUL dosyaAdi

Bu komutu verdi?imizde dosyaAdi ad?nda bir dosya olu?acakt?r.

Mac ve Linux sistemlerinde ise touch komutunu kullanabiliriz. Kullan?m? ?u ?ekilde:

touch dosyaAdi

Ayn? windows sistemlerde oldu?u gibi dosyaAdi ad?nda bir dosya olu?acakt?r.

?stersek dosyam?za uzant?da ekleyebiliriz. dosyaAdi.txt dedi?imizde txt uzant?l? bir dosya olu?turmu? oluruz.

Dosya ve klasrleri listelemek

nc komutumuz dir / ls komutu. ?ngilizce directory / list kelimelerinin k?saltmas? olan bu iki komut bize bulundu?umuz klasr ierisindeki dosya ve klasrlerin listesini gsterir. dir Windowsta ls Linuxte kullan?l?r.

Kullan?m? windows iin ?u ?ekilde:dir

Linux iin ?u ?ekilde:ls

Klasrler aras? gei? yapmak

Bir di?er komut ise cd komutu. Change Directory kelimelerinin k?saltmas?d?r. farkl? bir klasre gei? yapmam?z? sa?lar. Kullan?m? ?u ?ekilde:

cd klasor1

Bu komutu al??t?rd???m?zda bulundu?umuz klasr ierisindeki klasr1 klasrne gei? yapacakt?r. Bu gei?i terminalekran?ndan da grebilirsiniz. Art?k bulundu?umuz klasr belirten alan de?i?mi? olacakt?r.

Klasr sisteminde . (nokta) bulundu?umuz dizini ifade eder. ..(iki nokta) ise bir st klasr ifade eder. * ise o klasrdeki tm dosyalar? ifade eder.

. ve .. ifadelerini decd komutu ile kullanabiliriz.

Bulundu?umuz klasre gider :cd .

Bulundu?umuz klasrn bir st klasrne gider :cd ./..

Bir st klasre gider (stteki ile ayn? i?i yapar) :cd ..

Bir st klasrn ierisindeki klasr1e gider :cd ../klasor1

Bir st klasrn ierisindeki klasr1in ierisindeki klasr2ye gider :cd ../klasor1/klasor2

Dosya ve klasr silme

Window zerinde dosya silmek iin del komutunu kullan?r?z. Kullan?m? ?u ?ekilde:

del dosyaAdi

Bu komutu al??t?rd???m?zda dosyaAdi ad?ndaki dosyay? silmi? oluruz. Tabi dosyam?z?n uzant?s? varsa onuda belirtmemiz gerekiyor. Bulundu?umuz klasr ierisindeki btn dosyalar? silmek istersek * ifadesini kullanabilir. del *komutunu verdi?imiz zaman bulundu?umuz klasr ierisindeki btn dosyalar? silmi? oluruz. Windows sistemlerde klasr silmek iin ise rmdir komutunu kullanabilirsiniz. Kullan?m? ?u ?ekilde:

rmdir klasorAdi

Bu komut ile klasorAdi ad?ndaki klasr silmi? oluruz.rmdir komutu ierisi dolu olan klasrleri silmez. rmdir komutu ile ii dolu olan bir klasr silmek iin /S parametresini eklememiz gerekiyor: rmdir /S klasorAdiBu komutu verdi?imiz zaman klasr ile beraber ierisindeki her?eyi silecektir.

Linux ve Mac sistemler iin ise rm komutu ile hem dosya hem klasr silebiliriz. Kullan?m? ?u ?ekilde:

rm dosyaAdi

Bu komut ile dosyaAdi ad?ndaki dosyay? silmi? oluyoruz. klasr silmek iin ise -r parametresini eklememiz gerekiyor. Kullan?m? ?u ?ekilde:

rm -r klasorAdi

Bu komut ile klasorAdi ad?ndaki klasr silmi? oluruz.

Ekran? Temizleme

Ekran? temizlemek iin windows zerinde cls komutunu kullanabilirsiniz. Kullan?m? ?u ?ekilde:

cls

Bu komutu verdi?imizde ekranda daha nce ne kadar yaz?, komut, bilgi varsa hepsini temizleyecektir.

Mac ve Linux sistemlerde ise clearkomutunu kullanabilirsiniz. Kullan?m? ?u ?ekilde:

clear

T?pk? windows sistemlerde oldu?u gibi ekrandaki bilgileri temizleyecektir.

 

?imdilik en temel terminalkomutlar? bu kadar. Sorular?n?z veya hatalar?m varsa yorum olarak iletebilirsiniz.