NodeJS Ad?m 2 – NodeJS ile ilk uygulamam?z

Ad?m Ad?m Nodejs yaz? diziminin bir nceki yaz?s?nda front-end / back-end kavramlar?ndan, Javascript’in ne oldu?undan ve as?l konumuz Nodejs’in ne oldu?undan bahsettik.

Gelelim kod yazmaya. Nodejs ile kod yazmak iin tabiki ncelikle kurulumunu yapmam?z gerekiyor. Nodejs Windows, Linux, macOS i?letim sistemlerinde al??abilmektedir. al??ma mant??? her yerde ayn?d?r. nodejs.org adresinden sisteminize uygun kurulum dosyas?n? indirebilir sisteminize kurabilirsiniz. Nodejs ile u?ra??rken bol bol terminal kullanaca??z. (Temel konsol komutlar? iin buraya bakabilirsiniz.) Nodejs kurulumunu kontrol etmek iin terminal ekran?na node -vkomutunu girebilirsiniz. Komut sonucunda kurmu? oldu?unuz nodejs srmnn numaras? gelmi? olmal?.

2-1-nodev

Kurulum a?amas?ndan sonra bize gerekli olan bir terminal ekran? birde text editr. Bu yaz? dizisi boyunca yapaca??m?z rnekler iin benim kullanaca??m editr Visual Studio Code olacak. Ama bunun d???nda kullanabilece?iniz birok editr var: Notepad++, Atom, Brackets, Vim, hatta Notepad 🙂 Bunlar?n d???nda IDElerde kullanabilirsiniz. Kendiniz iin uygun olan veya daha nceden al??k?n oldu?unuz herhangi bir editor/IDE kullanabilirsiniz.

Merhaba Dnya!

Kendimiz iin uygun bir klasr setikten sonra yeni bir dosya olu?turuyoruz. Ben D:\nodejsdersleri klasrn kullanaca??m. Bu klasr ierisine program.js ad?nda bir dosya olu?turuyoruz. Ve ilk rne?imizi yazmaya ba?l?yoruz 🙂

Daha ncede belirtti?imiz gibi Nodejs javascriptin backendde al??mas?n? sa?layan motordur. Dolay?s?yla yazaca??m?z btn kodlar asl?nda javascript olacak.

?lk rne?imiz konsol ekran?na Merhaba Dnya! yazd?rmak olacak. Javascript kullanarak konsol ekran?na herhangi bir veri yollamak iin console.log() methodunu kulllan?yorduk. program.js dosyas? ierisine ?u kodu yaz?yoruz.

console.log("Merhaba Dnya!")

?imdi bu kodumuzu al??t?rmak iin konsol ekran?na geliyoruz. program.js dosyas?na ilerliyoruz. (Temel konsol komutlar? iin buraya bakabilirsiniz.) Daha sonra konsol zerinden node program.jskomutunu veriyoruz. Her?ey yolunda giderse konsol ekran?na Merhaba Dnya! yaz?s? ?km?? olmal?. Evet ilk nodejs kodumuzu yazm?? olduk.

2-2-nodehello

?kinci rnek olarak konsol ekran?ndan parametre olarak say?lar yollay?p toplamlar?n? ekrana yazd?raca??z.. nodejs sisteminde global olarak kullanabilece?imiz modller var. Bunlardan bir tanesi de process modl. process modl ile o anki nodejs prosesi hakk?nda bilgi alabilir ve kontrol edebiliriz. Konsolda program al??t?r?rken yollanan parametrelere de process s?n?f?n?n argv de?i?keni ile ula?abiliriz. Bu de?i?ken bize liste halinde girilen btn parametreleri gnderir. (Konsolda girilen parametreler birbirlerinden bo?luklarla ayr?l?r.) Bu listenin ilk eleman? nodejsin al??t??? yeri, ikinci parametre program.js yani kodlar?m?z?n al??t??? yeri sonraki parametreler de konsol ekran?ndan girilen parametreleri verir. Kodumuzu ?u ?ekilde dzenlersek process.argv de?i?keninin ieri?ini konsola yazd?rabiliriz.

console.log(process.argv)

Program?m?z? konsol zerinden node program.js Nodejs Derslerikomutu ile al??t?ral?m. Ekran ?kt?m?z ?u ?ekilde olacakt?r.

2-3-nodeargv

Gelelim toplama program?na. Konsoldan ald???m?z parametreleri toplat?p ekrana yazd?raca??z dedik. Bunun iin kodlar?m?z ?u ?ekilde olmal?:

var toplam=0;

// Dngnn 2den ba?lad???na dikkat edin. Neden? 🙂
for (var i = 2; i < process.argv.length; i++) {
   toplam+=Number(process.argv[i])
}
console.log(toplam)

Bu kodlar? yazd???m?zda da ?kt?m?z ?u ?ekilde olacakt?r.

2-4-nodetoplam

Evet ilk dersimizin sonuna geldik. Bu derste nodejsi nas?l al??t?raca??m?z?, konsol ekran?na nas?l yaz? yazd?raca??m?z? ve konsoldan parametre al?p nas?l kullanabilece?imizi grdk.

Bir sonraki blmdeI/O i?lemlerini inceleyece?iz.

“NodeJS Ad?m 2 – NodeJS ile ilk uygulamam?z” için 8 yorum

  1. ok iyi hem grsel olarak gstermeniz hemde kod a?klamas? o?u yerde arad?m fakat hep bir eksik oldu?u iin tam anlam?yla yapamam??t?m. Bilgiler iin te?ekkrler .

  2. Te?ekkrler. Bir sorum olacak. Sadece node.js kullanabilirmiyiz wep sitesi iin yoksa angular.js ile kullanabilir miyiz? Sadece node.js tamamen her?eye yeter mi?

    1. Sadece nodejs ile bir web sitesi yapabilirsiniz tabiki. Sadece nodejs derken tabiki statik k?s?mlar iin html, CSS gerekiyorsa JavaScript kullanmal?s?n?z. Sitenizi dinamikle?tirmek iin sadece nodejs yeter

    1. console.log(process.argv) sonucunu gif zerinde inceleyiniz. process.argv bir dizi ve bunun ilk iki eleman? sisteme ait bilgi veriyor.(?lki node.exe nin hangi dizinde al??t???n?, ikincisi al??an program?n hangi dizinde al??t???n? belirtiyor.) Dizinin devam?nda verilen argmanlar listeleniyor. Verilen argmanlara eri?mek istiyorsak diziyi ikinci eleman?ndan itibaren incelememiz gerekiyor.

  3. Harikas?n gzel insan ge oldu ke?fedilmen ama gelece?e ???k tutan, ?renme iste?imizi tetikleyen, basitli?iyle bizi keyiflendiren, engin bilginle bizi dolduran Emre hocam te?ekkrler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir